perjantai 1. kesäkuuta 2018

Matongon kehitysprojekteja / Development projects in Matongo

Orpoprojektin johtajan tehtävät ovat siirtyneet Jorma Arkkilalle ja muutoksen myötä Paavolle jää enemmän aikaa Matongon projekteihin (vesi, aurinkosähkö) sekä IT-opetuksen kehittämiseen.
Child Care Project has been taken over by Jorma Arkkila which means that Paavo has more time to concentrate on Matongo development projects (water and solarpower) and IT-teaching.

Viimeisen vuoden aikana on toteutettuja hankkeita. Implemented projects from period of one year.
Neema Collegen web -sivujen toteutus - Neemalutherancollege.ac.ke
Neema College webpage implementation

Pumppuaseman kunnostaminen
Renovation at pump station
Matongon ison vesivaraston peruskorjaus
Matongo´s main watertank renovation 
Aurinkosähkön käyttöönotto porakaivon vesipumpussa
Solarpower in the borrhole pump
Opettajaseminaarin ruokasalin ja keittiön kunnostaminen
Dining hall and kitchen renovation at Teachers Training College

Matongon kodin kattoremontit alkoivat ulkokaton uusimisella 
Roof renovation in Matongo home
Toteutuslistalla seuraavana on Matongon orpokodin luokkahuoneen rakentaminen, joka käynnistyy heinä-elokuussa sekä Neema Lutheran Collegessa suunniteltu aurinkosähkön käytön laajentaminen elo-syyskuussa 2018.
In the current implementation plan next project is to construct a new classroom at children´s home which starts during July-August and additional solar power implementations at Neema Lutheran College starting August -September 2018.

Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. (Psalmi 127: 1-2)
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil; for he gives to his beloved asleep. (Psalm 127: 1-2)


perjantai 13. lokakuuta 2017

Matkaa tehdessä / On the Road Again

Diakonissa opiskelija Dorris on työharjoittelussa Maasaissa. Arviointimatkalla saimme hänestä hyvää palautetta ohjaavalta pastorilta. Dorris on jaksonsa aikana työssä kirkon orpokodilla ja seurakunnissa. Saapumisemme jännitti lapsia, koska he pelkäsivät että olemme hakemassa Dorriksen pois heidän luotaan!
Deaconess student Dorris is on her internship in Maasai. On the evaluation trip we got very positive feedback from supervising pastor about her work at the orphanage and congregations. Children were worried that we are there to take her away!

Seuraavalla viikolla matkasimme sitten kuivaan ja karun kauniiseen Samburuun. Käyntimme keskittyi orpoprojektin lapsiin, jotka tapasimme huoltajineen Arsimissa. Uusille lapsille annettiin huovat ja koulureput, jotka he kantoivat ylpeinä  kotiin.
Following week we drove up to dry and beautiful Samburu to meet the new children of the orphan project and their guardians. Children got new rug sacks and supplies for school.


Samburut ovat paimentolaiskansaa ja kirkossa oli enimmäkseen naisia ja lapsia. Kuivuus on ajanut miehet karjan kanssa etsimässä vuoristosta jotakin vihreää. Tyttöjen asema on patriarkaalisessa yhteisössä haavoittuva. Heitä ei juurikaan kouluteta ja varhaiset avioliitot ovat yleisiä. Värikäs kaulakoru kertoo näidenkin samburu -tyttöjen olevan jo kihlattuja ja useimmiten itseään huomattavasti vanhemmille miehille. Projektin diakonissa Nancy onkin hyvä roolimalli työssäkäyvästä naisesta, joka saa omaa palkkaa.
Samburus are pastoralists who are looking for new pastures. Because of drought men have been forced to climb up to the mountains to find something green to the cattle. Status of the girls in patriarchal samburu society is vulnerable because they are not educated and early marriages are common. Colorful necklace shows that these girls are already engaged and usually to men who are much older than they are. Deaconess Nancy working on the orphan project is a good role model of an educated woman with her own salary.

Matongossa on tyttöjen mahdollista hankkia peruskoulun opettajan ammatti. Suurin osa opiskelijoista on poikia, mutta asenteet tyttöjen kouluttamiseen muuttuvat pikkuhiljaa. Opettajat ovat avainasemassa myös evankeliumin työssä. Monet heistä kantavat vastuuta seurakunnissa, ja opettavat lapsille Jeesuksen ristintyöstä. Ongelmana on usein koulutuksen rahoitus. Nämä tytöt Antonella ja Beatrice ovat onnekkaita, koska heillä on suomalaisten kummien antama taloudellinen tuki. Lisää kummeja tarvittaisiin kipeästi.

In Matongo it is possible for girls to get qualification to be a Primary School teacher. Most of the students are boys but the attitude towards girls´ education is changing slowly. Teachers are the key persons also in the work of Gospel. Many of them assist as church elders and teach children about the salvation because of Christ. Problem is usually how to finance the education. These girls Antonella and Beatrice are lucky because they have Finnish sponsors. More supporters are still needed.

Matongon teologinen seminaari kouluttaa pappeja ja diakonissoja itäisen Afrikan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Opiskelijoita on Keniasta, Etelä-Sudanista, Ugandasta, Tansaniasta ja Etiopiasta. Opettajista suurin osa on kenialaisia vahvistettuna amerikkalaisilla ja suomalaisilla läheteillä. Matongossa vietetään seminaarin - jos Luoja suo - 40-vuotisjuhlaa 11.2.2018
Matongo Theological College educates pastors and deaconesses for the Lutheran churches in East-Africa. Students are from Kenya, South-Sudan, Uganda, Tanzania and Ethiopia. Most of the teachers are from Kenya, but also some missionaries from Finland and USA. Next February 11th there will be 40-years anniversary in Matongo seminary, if that is God´s will.

Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. (Psalmi 121: 2-8)

My help comes from the Lordwho made heaven and earthHe will not let your foot be movedhe who keeps you will not slumberBehold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.
The Lord is your keeperthe Lord is your shade on your right handThe sun shall not strike you by daynor the moon by nightThe Lord will keep you from all evilhe will keep your lifeThe Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore (Psalm 121: 2-8)

perjantai 14. huhtikuuta 2017

Samburusta Sudaniin / From Samburu to Sudan

Matongon opettajaseminaariin tulee opiskelijoita myös Kenian kaukaisista kolkista joissa ei ole pappeja palvelemassa seurakuntaa. Opiskelijapastori John Oselu järjestää heille kaste- ja rippikoulun ja opettaa luterilaisen opin perusteet. Syksyllä 2016 kastettiin kolme nuorta kristuksen kirkon jäseneksi ja konfirmoitiin 18. Kuvassa samburu opiskelijan kaste. Näin oppilaitos toimii myös kirkon palveluksessa.

Matongo Teachers Training College receives students even from remote areas of Kenya where is no pastors who serve the congregations. Chaplain John Oselu provides catechism teaching and autumn 2016 three students were baptized and 18 confirmed. (A samburu student in the photo). So is s  the college also supporting the church mission.

Etelä-Sudanin piispa Noah Wilson vieraili Matongossa tapaamassa etelä-sudanilaisia opiskelijoita. Maassa ei tällähetkellä voi sotatilan vuoksi tehdä lähetystyötä, mutta kirkko toimii Ugandassa olevilla pakolaisleireillä, joissa sudanilaisia on jo lähes miljoona.
Noah Wilson, the bishop of South-Sudan, visited Matongo meeting students from his country which is now suffering from the war. Church is working on the refugee camps in Uganda where is already one million Sudanese.

Orpoprojekti laajentui vuoden 2017 alussa Pohjois-Kenian Samburu-alueelle. Alue kärsii kuivuudesta ja nälänhädästä, sadetta ei ole saatu vuoden 2016 tammikuun jälkeen.

Child care project expanded to Samburu in the beginning of 2017. Area is suffering from drought, no rains have been received since January 2016.


Lähettikokous järjestettiin Kisumussa ja se päättyi Matongon opiskelijajumalanpalvelukseen jossa osallistujia on lähes 500. Saarnan piti Afrikan työn koordinaattori Ari Lukkarinen (kuvassa vasemmalla, toinen rivi alhaalta). Lähetit tapasivat seminaarin opiskelijoita ja henkilökuntaa.
Missionary meeting was arranged in Kisumu. Program ended to Matongo, where missionaries met students and staff from college. In Sunday service where reverent Ari Lukkarinen (on the left, second row from down) preached was attending around 500 students.

Herra on näet antanut meille tämän käskyn: - Minä panen sinut valoksi kansoille, pelastukseksi maan ääriin saakka (Apt.13:47).

"I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth" (Acts 13:47)

keskiviikko 27. huhtikuuta 2016

Kotimaata kiertämässä / Travelling around Finland

Olemme ensimmäisen kotimaan-kautemme aikana vierailleet kertomassa lähetystyöstä Keniassa. Tilaisuuksissa on eri ikäistä väkeä esikoululaisista kultaisen iän kerholaisiin asti. Kuvassa koululaiskinkerit Parkanossa, jotka päättyivät yleisön innolla laulamaan virteen 501. Taivaan Isä siunaa Afrikkaa!
During our first period in the home country we have visited schools and congregations telling about mission work in Kenya. We have met people from primary school children to golden age seniors. In the picture a meeting in Parkano which ended with a hymn: May God bless Africa!

Koululaisvierailuilla lapset tahtovat tietää hyvin käytännöllisiä asioita: miksi koulu maksaa, mitä lapset leikkivät Keniassa, miksi vasta-syntyneitä joskus hylätään? Eräs eskarilainen halusi tietää miten ruutia valmistetaan. Ihmettelimme vähän kysymystä, ja poika tarkensi: jos kerran olet opettaja kemiassa, niin voitko kertoa miten ruutia valmistetaan? Täytynee selvittää seuraavaksi kerraksi : ). Kuvassa Nyagesan ala-asteen oppilaita, joilla on ystäväkoulu Suomessa.
Children are very interested in practical things; why schools are so expensive, how do children play in Kenya, why babies are sometimes abandoned? In the picture children at Nyagesa Primary, which has a friendship school in Finland,

Monesti kuulijoiden kysymykset koskevat turvallisuutta: onko Kenia turvallinen paikka elää ja tehdä työtä? Siihen voimme todeta, että jos Jumala on nähnyt hyväksi lähettää lähetys-työhön Hän on luvannut olla mukana joka päivä maailman loppuun asti. Pelossa ei tarvitse elää. Kuvassa Ohtakarin merenrantamaisemia.
Many times questions are related to the security, Is Kenya a safe place to live in? To this questions we may answer that if God has send somebody to mission work, He also shall take care of them. We don´t need to live in fear. In the picture Ohtakari sea shore.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20).

And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” (Matthew 28:18-20 ESV)

lauantai 12. joulukuuta 2015

Konfirmaatiojuhlaa / Celebrating Confirmation

Osallistuimme Kisumussa Järvihiippakunnan Kiitosjuhlaan, jossa oli paikalliseen tapaan pitkiä puheita, useita kuoroja ja ruokailu. Lasten aika kului mukavasti kun he löysivät kottikärryt joilla sujui yhteinen leikki.

We participated Lake Dioces Thanksgiving celebrations in Kisumu, in which was a lot of program. Children´s time went fine when they found a wheel barrow to play together.


Kiitosjuhla oli orpoprojektille tärkeä. Lauantaina kastettiin kahdeksan ja seuraavana päivänä konfirmoitiin 18 projektin nuorta. Rippikoulun kävi samanaikaisesti myös muita, joten konfirmaatioon osallistujia oli yhteensä 67. Kuvassa kulkue lähdössä kohti kirkkoa.
Thanksgiving was important to Child Care Project. On Saturday eight children were baptized and next day 18 confirmed. The total number of confirmed children was 67. In picture the group is heading to church.

Kuvassa orpoprojektin konfirmoidut nuoret. Oikeassa reunassa toimistosta huolehtiva Mauline Agandi, takana vasemmalla diakoni Richard Tannel ja toisena vasemmalta ohjausryhmän puheenjohtaja Emmanuel Owako.
In picture confirmed youth from Child Care Project. In the right mama of the project Mauline Agandi who runs the office, on the left deacon Richard Tannel and second from the left chairman of the board Emmanuel Owako.

Piispa Joseph Ochola jakaa diakonissa-opiskelijoille juhlajumalanpalveluksen ohjelmia. Työharjoittelun lomassa kokoontuivat tulevat diakonissat intensiivijaksolle Matongoon. He iloitsivat toistensa tapaamisesta ja myös meidän opettajien oli hieno nähdä miten kaksi vuotta sitten koulunsa aloittaneet epävarmat nuoret naiset näyttivät jo ihan ammattilaisilta!

Bishop Joseph Ochola is dealing out the programs for service to the deaconess students. Between internship to Matongo gathered students were happy to meet each others. We teachers also enjoyed seeing how two years ago quite insecure young women looked already like real professionals!

Joulukuun alussa saimme vieraaksemme lähetyksen ystäviä, joiden kanssa kiipesimme Kenian vuorelle. Ilman kantajia ja kokkeja matka olisi katkennut lyhyeen. Kuvassa olemme 3300 metrissä eikä vuoristotauti vielä aiheuttanut ongelmia. Seuraavana päivänä kävelimme 9 tuntia ja nousimme 1000 metriä, jonka jälkeen osa joutuikin aloittamaan paluumatkan.

Early December we received mission friends from Finland, with whom we climbed on Mount Kenya, Without carriers and cooks our journey would have stopped much earlier. In picture we are in 3300 m and there is not yet mountain sickness symptoms. Next day we walked 9 hours and the altitude increased with 1000 m, which meant that many of us were forced to start the return trip down from the mountain.

Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina (Psalmi 121: 7-8).

The LORD will keep you from all evil; he will keep your life. The LORD will keep your going out and coming in from this time forth and forevermore (Psalm 121: 7-8)

perjantai 18. syyskuuta 2015

Syksyn satoa / Autumn greetings


Matongon opettajaseminaarissa päätti opiskelunsa heinäkuun lopussa yli 100 nuorta. Lähtölaulu kaikui vahvana kuorossa: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" Meillä opettajilla oli haikea mieli lähettäessämme heitä käyttämään opittuja taitoja. Uudet opiskelijat ovat saapumassa taloon parhaillaan ja elämä jatkuu. Tulo- ja lähtöpäivät ovat vilkkaita moottoripyörätakseille (piki-piki).

Over 100 students from Matongo Teachers Training College finished their studies in the end of July. Their choir was singing: "Until we meet again, I will love the Lord I will serve the Lord until we meet again!" and we teachers were in tears when sending them out to the real world. New students are arriving to college and life goes on. Term ending and beginning are good business days for motorbiketaxis (piki-piki).

Turvallisuushenkilöstö tuplaantui, kun saimme kaksi uutta koiranpentua nimeltään Barack ja Simba (kuvassa). Totuttelemisvaihe on vielä meneillään. Sekä isoilta koirilta että meiltä kasvattajilta kysytään välillä pitkää pinnaa pentujen sähellyskierrosten noustessa. Mutta ovat ne silti tosi hellyttäviä!

Security staff was doubled when we got two new puppies, Barack and Simba (photo). Our old dogs and we trainers are sometimes irritated when the puppies get overwhelmed and patience is needed. But they are so cute anyway!

AIDS-orpoprojektin kenttäkierroksen aikana olemme tavanneet lähes kaikki projektissa olevat lapset (n. 500) sekä heidän huoltajansa. Kuvassa projektin lapsia joille mzungujen (euroop-palaisten) digikamera oli suuri ihmetyksen aihe. Lapset ovat kiinnostuneita uusta asioista ja voi vain ihailla heidän nopeaa omaksumiskykyään.
Projektin johtajana olen kertonut lapsille kuinka kummit rukoilevat heidän puolestaan ja kuinka rukous on parasta mitä ystävän puolesta voi tehdä. Olen pyytänyt heitä muistamaan rukouksissa myös omia kummejaan.

During the AIDS orphan fieldtour we met almost all children in the project (about 500) and their guardians. In the picture children are playing with a camera belonging to mzungu (an European). A digital camera showing the pictures immediately is still a big wonder. It is so nice to see their interest to new items and how quicly they learn. I have been telling to the children how the sponsors are praying for them, which is the most important gift you can give to your friend. As a project director I have also asked children and the guardians to pray for theirs sponsors.

Tapaamisissa lapsille jaettiin tarvikkeet alkavaa lukukautta varten, käytiin läpi edellisen lukukauden todistuksia ja kannustettiin opiskele-maan. Kuvassa yksi nuorimmista lapsista kuittaamassa uusia koulukenkiä.

During the meetings children were given the items for following semester at the school, reports from the previous semester were checked and children were encouraged with their studies. In the picture one of the youngest children signing that he has received new shoes.

Tapaamisten yhteydessä nuoria ja huoltajia on valistettu myös vaikeista aiheista kuten päihteiden väärinkäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja HIV:stä. Orpolasten elämä on alttiimpaa huonoille vaikutteille kun niiden, joilla on omat vanhemmat huolehtimassa. Olemme kannustaneet tekemään suuria suunnitelmia ja rukoilemaan niiden puolesta. Jokainen on arvokas Jumalan luoma yksilö! Evankeliumi Jeesuksesta on myös keskeisenä tapaamisissa. Kuvassa isojen tyttöjen ryhmä (ja lehmä) keskustelemassa diakonissojen kanssa.

During the field tour the teenagers and guardians have got lessons with very hard topics: drug abuse, sexual abuse and HIV. The Orphans are more vulnerable to bad influences than those who have own parents. We have been encouraging the youngsters to have big dreams and pray for them. Everybody is valuable and created individually by God! Gospel about the work of Christ is also in the center in meetings. In the photo there is girls (and a cow) discussing with the deaconesses.

Kuka on suurin? Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen ja sanoi heille: "Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri."  (Luuk. 9:46-48)

Who Is the Greatest? An argument arose among them as to which of them was the greatest. But Jesus, knowing the reasoning of their hearts, took a child and put him by his side and said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.” (Luke 9:46-48 ESV)

perjantai 22. toukokuuta 2015

Elämää seurakunnissa ja Neemassa / Life in the congregations and at the Neema College

Uuden kirkon käyttöönottojuhla on suuri tapahtuma koko yhteisölle. Magwgwan kirkon rakentamiseen on Sley antanut avustusta, mutta suurin osa rahoista on kerätty paikallisin voimin.

The opening ceremony of the new church is big happening to the whole community. Leaf has supported financially the Magwgwa church building, but most of the needed funds have been collected locally.

Paikalliset seurakunnat ovat monesti ulkoisesti vaatimattomia mutta niissä tehdään juuri sitä työtä miksi kristillinen kirkko on olemassa -saarnataan evankeliumia, kastetaan lapsia, jaetaan ehtoollista ja julistetaan syntejä anteeksi.

Congregations are many times externally very modest but they are doing just the work Christian church is for - preaching gospel, baptizing children, giving Lord´s Supper and proclaiming the sins to be forgiven.


Perusasteen opettajaopiskelijat ahkeroivat Matongossa noin 2 vuotta, jonka aikana asutaan asuntolassa. Iltaisin pääasiallinen ajankulu on opiskelu mutta se kannattaa, koska opettajista on maassa jatkuva pula.

Primary teacher training in Matongo takes about 2 years and during that time students are living in the dormitories. In the evenings the main activity is to study but it´s worth that because there is constant lack of primary school teachers in Kenya.

Opettajaharjoittelijat valmistautumassa opetustilanteeseen. Nyt on aika näyttää mitä kuluneiden vuosien aikana on opittu!

Teacher trainees are preparations for the teaching practice. Now it´s time to show what we have learned!

Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä (Ps. 119: 105, 130).

Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The unfolding of your word gives light; it impacts understanding to the simple (Psalm 119: 105, 130).

Sastamalassa tavataan ! Looking forward meeting you in Sastamala !